một bản phác thảo đơn giản của một máy nghiền tử vi