geog 3104 dự án 2022 ảnh hưởng của việc khai thác mỏ ở châu phi