ưu điểm pembuatan tinh dịch pada tahap nguyên mill