ảnh hưởng của việc nghiền đá đối với nền kinh tế zambia