nhà máy khai thác di động dài trong sử dụng khai thác