danh sách kiểm tra an toàn trước khi bắt đầu cho máy nghiền