lấy lại sức mạnh và hình dạng của các giao diện thùng trong bộ nạp đai và tạp dề