bão hoạt động như thế nào trong nhà máy chế biến vàng