bài giảng về sự giống nhau của đất dư và đất vận chuyển