vật liệu cần thiết để xây dựng một đội mũ khai thác