cường độ nghiền của quy trình kiểm tra tổng hợp thô