lò nung và nhà máy thô 33 điều gì xảy ra bên trong lò quay