dây chuyền sản xuất thụ hưởng quặng cho thiết bị khai thác vàng