chi phí xây dựng trên mỗi mét vuông tính bằng centurion