muối được khai thác bằng cách khai thác sâu như thế nào